Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 • De betaling van het cursusgeld / inschrijfgeld dient te geschieden binnen 2 weken na uw inschrijving.
 • U dient bij termijnbetaling binnen de gestelde termijnen te betalen.Indien u niet op tijd betaald zal  Opleiding Sportmassage Allround een bedrag van € 25 ,00 aan u in rekening brengen.
 • Wanneer u besluit de cursus tussentijds te beëindigen , vindt  er geen restitutie van het lesgeld plaats. Dit geldt ook bij de termijnbetaling.
 • Opleiding Sportmassage Allround beslist in het geval van ernstige ziekte of overmacht of er eventueel ontheffing voor een deel van het lesgeld kan worden verleend. Opleiding Sportmassage Allround heeft het recht hiertoe bewijsstukken te vragen.
 • Voor elke cursus heeft u een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Dit geldt ook indien u werkgever of bedrijf de cursus voor u boekt. Indien het bedrijf een contact afsluit met Opleiding Sportmassage Allround geldt er geen bedenktijd.
 • Indien u besluit de cursus of cursussen  te annuleren kan dit alleen schriftelijk en aangetekend gedaan worden. Wanneer dit 8 dagen voor aanvang van de cursus zal geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang de cursus, zal € 35,00 voor administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • De opleider aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de cursus of anderszins verblijf van de cursist in de (les)ruimten
 • De opleider is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus.
 • De opleider draagt geen enkele verantwoording voor het beroepsmatig toepassen van behandelingen tijdens of na de cursus.
 • De cursist is gehouden (zelf) te doen onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt, om de cursus te volgen. De opleider aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart de opleider voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de medecursisten
 • Copyrights van alle uitgegeven cursusmateriaal behoort tot de opleider. Niets uit alle uitgegeven cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, Cd-i, Cd- rom, DVD, USB-stick of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleider.
 • Opleiding Sportmassage Allround is ten allen tijde gerechtigd deze algemene cursusvoorwaarde te wijzigen. De algemene cursusvoorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijzigen,blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment tot stand waren. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.
 • Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden!